Saare Kaluri kui emafirma põhitegevus on suunatud:

– investeerimisele ettevõttesse ja kinnisvarasse
– ettevõtete ning kinnisvara valdamisele ja haldamisele
– väikelaenu teenuse osutamine

Saare Kaluri prioriteediks on investeerimine tootmisse ja teenindusse, kusjuures eelistatud on kohalikul (Saaremaisel) toorainel, oskusteabel ja tööjõul baseeruvad projektid. AS Saare Kaluri aktsikapital on 503 808 eurot ja omanikeks on üle 250 aktsionäri.

 

Lp. AS Saare Kalur aktsionär

AS Saare Kalur (10021397, Rohu 5 Kuressaare) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 04.05.2018. a algusega kell 16.00 Kuressaares Rohu 5 AS Saare Kalur kontoris. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 27.04.2018 kell 23.59 seisuga.

Päevakord:

  • 1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  • 2. Kasumi jaotamine;

Nõukogu ettepanekud:

  • 1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud 2017. a majandusaasta aruanne;
  • 2. Maksta dividende 12,80 eurot aktsiale. Dividendiõiguslike aktsionäride ring määrata kindlaks aktsiaraamatu 27.04.2018.a. kell 23.59 seisuga. Dividendid maksta välja hiljemalt 30. juuliks 2018;

Kõigi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sh sealhulgas AS-i Saare Kalur 2017. a majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga ning nõukogu aruandega on võimalik tutvuda AS-i Saare Kalur kontoris Rohu 5, Kuressaare tööpäevadel kell 10.00–16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt  teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsilt  nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist

Lugupidamisega,

Tiit Sarapuu

AS Saare Kalur juhataja